Redemptoristi (Michalovce)

Redemptoristi (Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa)

Sme gréckokatolícki redemptoristi, ktorí tvoria michalovskú viceprovinciu. Zakladateľom našej Kongregácie je Učiteľ Cirkvi sv. Alfonz Mária de Liguori. Viceprovinciu založil bl. Metod D. Trčka CSsR v roku 1946 a bol jej prvým viceprovinciálnym predstaveným. V Michalovciach je sídlo viceprovincialátu, Arcibratstvo sv. ruženca, Vydavateľstvo Misionár. Pri michalovskom kláštore sa nachádza Bazilika minor s relikviami nášho blahoslovaného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Ďalej máme svoje kláštory v Stropkove a v Starej Ľubovni, kde spravujeme farnosti. Okrem toho máme aj zahraničnú misiu na Ukrajine (Zakarpatie) v Užhorode a Koroleve. Naším hlavným poslaním je ohlasovanie evanjelia opusteným, zvlášť chudobným.

Skratka: CSsR (Congregatio Sanctissimi Redemptoris)

Heslo: Hojné je u Neho vykúpenie (Lat: Copiosa Apud Eum Redemptio)

Čomu sa venujeme?

Ohlasujeme evanjelium nielen v našich chrámoch, ale predovšetkým na misiách, duchovných cvičeniach a počas iných apoštolských prác.

Misie sú časom mimoriadneho ohlasovanie Radostnej zvesti. Misie robíme dvoma spôsobmi. Tradičné osemdňové “ľudové misie” sa konajú vo farnostiach. Projekt “misie na školách” je novodobý spôsob evanjelizácie priamo v školskom prostredí (www.misienaskolach.webnode.sk)

Na koniec školského roka robíme v Národnom parku Pieniny evanjelizačné stretnutie pre mladých a rodiny s deťmi – Breakfestival (www.breakfestival.sk).

Evanjelium prinášame aj skrze mesačník Misionár a knihy, ktoré vydáva naše Vydavateľstvo Misionár (www.misionar.eu).

V oblasti sakrálneho umenia už osem rokov realizujeme víziu Centra arte (www.centroarte.sk), ktoré má sídlo v Starej Ľubovni. Tvorí ikony, mozaiky, bohostánky, ikonostasi a ďalšie sakrálne predmety.

Aktuálne prebieha na archieparchiálnej úrovni beatifikačný proces nášho spolubrata o. Jána Ivana Mastiliaka CSsR (www.otecivan.sk), je to osobnosť, ktorú sa oplatí spoznať.

K rodine redemptoristov patrí vyše 20 000 laických členov Arcibratstva sv. ruženca (https://sites.google.com/site/arcibratstvoruzencamichalovce).


Kde sa možno dozvedieť viac?

www.misionar.sk

vprovincial@misionar.sk

Naše pôsobiská

Kláštor Svätého Ducha

Michalovce

Založený v roku 1931.

Kláštor Najsvätejšej Trojice

Stropkov

Založený v roku 1921. Nový kláštor bol postavený v roku 1997.

Kláštor bl. Metoda Dominika Trčku CSsR

Stará Ľubovňa

Založený v roku 2005. Pôsobíme však v Starej Ľubovni od roku 1989. Chrám bol postavený v roku 1993.

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK96 0200 0000 0012 1549 1251

Podporte nás 2% z daní

Svojimi dvoma percentami podporíte našu apoštolskú činnosť (ľudové misie, misie na školách, práca s deťmi a mládežou, vydavateľská činnosť) na Slovensku i Ukrajine. Ďakujeme.

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.