Pridajte sa k dielu!

Je to tak: Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.

- 2. list Korinťanom 9, 6-7
Rehoľné povolanie

Každý veriaci kresťan-katolík môže v sebe pocítiť Božie volanie zasvätiť svoj život v niektorom rehoľnom inštitúte. Toto zasvätenie vyžaduje odovzdať seba samého Bohu v prospech Cirkvi a nič si pritom nenechať pre seba. Je to záväzok, ktorý so sebou prináša nejednu osobnú výzvu a roky náročnej služby podľa zamerania konkrétneho inštitútu. Ale rovnako je to Boží dar, prinášajúci radosť z budovania jeho kráľovstva v druhých ľuďoch i v sebe, a vedúci človeka bližšie k Bohu.

Bližšie informácie ohľadom možnosti vstupu si možno vyžiadať prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke každého inštitútu. Viac informácii pre tých, ktorí sa rozhodujú o svojom povolaní možno nájsť na stránke povolania.kbs.sk.

Finančný príspevok

Najjednoduchším spôsobom, ako sa zapojiť a pomôcť zasväteným pri ich činnosti je zaslať finančný príspevok na číslo účtu uvedené na jednotlivých stránkach každého inštitútu. Za všetkých dobrodincov obetujú zasvätení svoje modlitby. Mnohé inštitúty umožňujú dobrodincom zúčastniť sa rôznych duchovných podujatí a pravidelne informujú svojich dobrodincov o konkrétnom využití ich darov.

Dve percentá z daní

V prípade, že to umožňujú vaše zdaniteľné príjmy, môžete podporiť činnosť zasvätených prostredníctvom dvoch (príp. troch) percent z vašich daní. Niektoré inštitúty sa o tieto príspevky môžu uchádzať priamo, iné tak robia prostredníctvom občianskych združení, alebo iných neziskových organizácii.

Presné údaje o poberateľoch 2% z daní možno nájsť na stránkach každého inštitútu. Bližšie informácie o postupe pri poukázaní 2% z daní, ako aj potrebné tlačivá možno nájsť na internetovej stránke rozhodni.sk.

Dobrovoľnícka a brigádnická pomoc

Niektoré inštúty umožňujú zapojiť sa do svojej činnosti aj priamo na mieste, prostredníctvom pravidelnej, alebo mimoriadnej pomoci na svojich pôsobiskách, alebo pri svojej práci vo svete. Pridať sa dá rôzne: od jednoduchej ručnej práce po kvalifikovanú pomoc, vedenú ako oficiálna dobrovoľnícka činnosť.

Presné informácie možno nájsť na stránkach každého inštitútu, ktorý takúto formu podpory umožňuje.

Ucelené projekty

Portál rehole.sk umožňuje všetkým inštitútom zasväteného života prezentovať aj ucelené projekty, ktoré nie sú plne investične pokryté, s cieľom nájsť ochotných dobrodincov. Podporou týchto projektov podporíte konkrétne diela menšieho, či väčšieho významu, ktoré poslúžia v prospech mnohých ľudí.

Najnovšie projekty sú zobrazené nižšie. Všetky projekty môžete nájsť aj na stránkach každého inštitútu. Ak by ste chceli prispieť na konkrétny okruh činností, môžete postupovať zo stránky Činnosť rehoľníkov.

Najnovšie projekty

Saleziánky

Nová generácia 2024

Formácia budúcej generácie saleziánok

Saleziánky

Kolégium Márie Romero

Domov s intenzívnym sprevádzaním pre dievčatá z marginalizovaného prostredia

Dominikáni

Dostavba Kontemplatívneho centra Pustý Dvor

Pomoc pri dostavbe Kontemplatívneho centra Pustý Dvor

Všetky otvorené projekty

Názov projektu
Krátky popis
Formácia budúcej generácie saleziánok
Domov s intenzívnym sprevádzaním pre dievčatá z marginalizovaného prostredia
Pomoc pri dostavbe Kontemplatívneho centra Pustý Dvor
Saleziánky: Misia v Baku
Ďakujeme, že podporíte misiu v Azerbajdžane
Podpora CMŠ bl. Imeldy v Košiciach
Hľadáme pomoc pri rekonštrukcii budovy, aby mohla slúžiť ľudom ako pútnické centrum.
Neformálne vzdelávanie mladých
Neformálne vzdelávanie mladých
Zakúpenie nových postelí pre Školský internát za účelom skvalitnenia ubytovacích služieb.