Školské sestry

Školské sestry (Kongregácia školských sestier sv. Františka)

Sme spoločenstvo sestier, ktoré spoznali Boha a jeho lásku k nám.

Našou odpoveďou je zasvätenie sa Bohu sľubmi poslušnosti, chudoby a čistoty, v službe iným, životom vo františkánskej komunite a vydávaním svedectva o Božom kráľovstve, podľa vzoru sv. Františka z Assisi v duchu našej zakladateľky Antónie Lamplovej.

Sme rehoľníčky zo siedmich národov a pôsobíme na štyroch svetadieloch (Európa, Ázia, Amerika, Afrika).

Skratka: OSF (Ordo sancti Francisci)

Heslo: Som tu s Bohom pre Vás!

Čomu sa venujeme?

„Naším zvláštnym poslaním je slúžiť potrebám blížnych vyučovaním a inými službami podľa potrieb doby. Verné svojmu františkánskemu povolaniu v Cirkvi zapájame sa do služieb, ktoré reagujú na potreby miestnej cirkvi a podporujú kresťanský rast nás i našich blížnych. Tieto služby konáme v mene nášho Pána Ježiša Krista" (Konštitúcie).

Sme zriaďovateľom Gymnázia svätého Františka z Assisi v Žiline. Okrem vzdelania ponúkame svojim žiakom kresťanskú formáciu (duchovné obnovy, „stretká" a rôzne duchovné aktivity). Ku gymnáziu patrí školský internát a jedáleň. Sestry vyučujú náboženstvo a profánne predmety aj na rôznych stupňoch škôl, pracujú tiež v centrách voľného času, či detských domovoch. Naša kongregácia zriadila taktiež dve zariadenia sociálnych služieb v Dome Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v rómskej obci Lomnička. Sú to Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu a Komunitné centrum.

K našej charizme, zameranej na celkový rozvoj človeka, patrí aj služba v nemocnici, charitná podomová služba, pomoc starým a chorým, pomoc problémovým a sociálne slabším rodinám, práca s drogovo závislými či pomoc bezdomovcom a sociálne znevýhodneným.

Naše komunity sa zapájajú do rôznych služieb vo farnostiach - príprava katechéz a evanjelizačných seminárov, pomoc pri rôznych pastoračných aktivitách.

Modlitbou, pôstom a obetou podporujeme ľudí, ktorí nás požiadajú o modlitbu a duchovnú pomoc.


Kde sa možno dozvedieť viac?

Internetová stránka kongregácie: www.skolskesestryosf.rehola.sk

Internetová stránka Gymnázia sv. Františka z Assisi: www.gsf.sk

Email: provinciaosf@gmail.com

Naše pôsobiská

Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Lomnička

Miesto Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a Komunitné centrum

Kongregácia školských sestier sv. Františka

Žilina

Zriadovateľ Gymnázia sv. Františka z Assisi

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK70 0200 0000 0000 7493 9432

Za každý prejav Vašej štedrosti Vám zo srdca ďakujeme!

Podporte nás 2% z daní

Aj naša Kongregácia je poberateľom 2% z daní. Ak nás chcete podporiť v šírení Božieho kráľovstva v duchu našej charizmy, uvádzame potrebné údaje:

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.